James Chairman

Bio

Father, husband, fan, expert, The Chairman.