Samantha Shankman

Samantha Shankman reports on travel and entrepreneurship.